02122733491

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا 97/11/02 592 بازدید

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا

در صفحه ارور اسنوا به ارور یخچال 810 اسنوا میپردازیم :

ارور F1

علت ارور : عدم سرد شدن اواپراتور

ارور F2

علت ارور : خرابی سنسور فریزر

ارور F3

علت ارور : خرابی سنسور یخچال

ارور F4

علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور فریزر

ارور F5

علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور یخچال

ارور F6

علت ارور : خرابی سنسور محیط

ارور F7

علت ارور : خرابی فن فریزر

ارور F8

علت ارور : خرابی فن یخچال

ارور F9

علت ارور : خرابی هیتر فریزر

ارور FA

علت ارور : خرابی هیتر یخچال

ارور FB

علت ارور : خرابی IC