02122733491

روش چک کردن فیلتر یخچال اسنوا 97/11/06 431 بازدید

روش چک کردن فیلتر یخچال اسنوا

دکمه LOCK را فشار دهید .

همانطور که دکمه FRZ.SET را فشار داده اید , دکمه SUPER FRZ را 5 بار فشار دهید .

دکمه FRZ.SET را فشار دهید تا fi-LT نشان داده شود .

دکمه DISPENSER را که فشار دهید ، زمان باقیمانده فیلتر نشان داده میشود .

مثال :  30:11 به این معنا است که 3011 دقیقه تا تعویض فیلتر یخچال اسنوا زمان باقی مانده است .

تنظیم مقدار آب در یخچال اسنوا

دکمه LOCK را فشار دهید .

همانطور که دکمه FRZ.SET را فشار داده اید , دکمه SUPER FRZ را 5 بار فشار دهید .

دکمه FRZ.SET را فشار دهید تاP100 نشان داده شود .

چنانچه مقدار آب بیشتری مورد نیاز است دکمه SUPER REF را فشار دهید .

چنانچه مقدار آب کمتری مورد نیاز است دکمه  SUPER FRZرا فشار دهید .