02122733491

عیب یابی اجاق گاز اسنوا 97/11/07 997 بازدید

عیب یابی اجاق گاز اسنوا

شعله ها روشن نمیشوند:

1.کنترل کنید که گاز قطع نباشد.

2.کنترل کنید که اجاق گاز به برق وصل باشد.

3.کنترل کنید سیستم جرقه زن عمل کند.

4.کنترل نمایید کلیه قسمتها مشعل ها بطور صحیح در جای خود قرار گرفته اند.

5.مطمئین شوید سوراخ ژیگلور و یا شیارهای خروجی گاز مشعلها مسدود نشده باشد.

شعله ها پس از روشن شدن پایدار نمی ماند:

1.از سالم بودن ترموکوبل اطمینان حاصل نمایید.

2.از محکم بودن اتصالات ترموکوبل اطمینان حاصل نمایید.

3.از سالم بودن شیر ترموکوبل اطمینان حاصل نمایید.

شعله ها زرد سوزی دارد:

1.کنترل نمایید کلیه قسمتها مشعل ها بطور صحیح در جای خود قرار گرفته اند.

2.مطمئن شوید سوراخ ژیگلور و با شیار خروجی گاز مشعلها مسدود نشده باشد.

3.مطمئن شوید ژیگلور مورد استفاده متنایب با گاز مصرفی باشد.

4.مطمئن شوید فشار گاز مناسب با نوع گاز مصرفی باشد.

استشمام بوی گاز در محیط:

1.مسیر ورود گاز به اجاق و همچنین بدنه شیلنگ را توسط کف صابون کنترل نمایید.

2.مطمئن شوید شیرها سالم بوده و به هنگام بسته بودن از سر شعله ها گاز خارج نمیگردد در غیر این صورت شیر را تعویض نمایید.

3.اتصالات داخلی اجاق را تا خروجی مشعل ها کنترل نمایید.(همواره برای کنترل نشتی گاز  از کف صابون استفاده کنید و نه از روشهای دیگر بخصوص با شعله این عمل را انجام ندهید.»)

استشمام بوی گاز در محیط:

1.مسیر ورود گاز به اجاق و همچنین بدنه شیلنگ را توسط کف صابون کنترل نمایید.

2.مطمئن شوید شیرها سالم بوده و به هنگام بسته بودن از سر شعله ها گاز خارج نمیگردد در غیر این صورت شیر را تعویض نمایید.

3.اتصالات داخلی اجاق را تا خروجی مشعل ها کنترل نمایید.(همواره برای نشتی گاز از کف صابون استفاده کنید و نه از روشهای دیگر بخصوص با شعله این عمل را انجام ندهید.)

جرقه زن کار نمیکند:

1.اتصال دستگاه به برق شهر را کنترل کنید.

2.اتصال داخلی دستگاه را کنترل نمایید مطمئن شوید در هیچکدام از مسیرهای ترانس تا چینی جرقه زن نشتی برق وجود ندارد.(اتصال ناخواسته به بدنه.)

3.از سالم بودن ترانس اطمینان حاصل نمایید.

4.کنترل نمائید فیش سیمها در سوکت ها قرار گرفته باشد.

5.از اتصال زمین (ارت)مطمئن شوید.

شعله با طول نامناسب(بلند یا کوتاه):

1.مطمئن شوید ژیگلور مورد استفاده متناسب با گاز مصرفی باشد.

2.مطمئن شوید فشار گاز مناسب با نوع گاز مصرفی باشد.

تنظیم نشدن 1.2 شعله مشعل فر:

1.مطمئن شوید سنسور حرارتی شیر ترموستات در محل مناسب در داخل کابین فر قرار داشته باشد.

2.از تنظیم بودن 1/2 ترموستات اطمینان حاصل کنید.

انحراف شعله در مشعل های فوقانی:

1.مطمئن شوید سوراخ ژیگلور مناسب و بدون انحارف باشد.

2.مطمئن شوید ژیگلور به طور صحیح در محل خود نصب شده باشد.

خاموش شدن مشعل فر پس از تنظیم 1/2:

1.از تنظیم بودن 1/2 ترموستات اطمینان حاصل کنید.

2.مطمئن شوید ترموکوبل در جای صحیح خود قرار گرفته باشد.