02122733491

ارور لباسشویی اسنوا 8 کیلوگرم 97/11/09 403 بازدید

ارور لباسشویی اسنوا 8 کیلوگرم

در صفحه ارور اسنوا به ارور لباسشویی اسنوا 8 کیلیویی میپردازیم :

پیام های خطا :

ارور LE:

مشکل :اشکال در ورود آب 

۱.اگر شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید.

2.اگر فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر آب را باز کنید.

3.اگر شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است شیر برقی را تعویض کنید.

4.اگر در حین آبگیری پمپ تخلیه کار میکند پمپ تخلیه را تعویض کنید.

5.اگر سنسور آب (هیدروستات) نا مرغوب یا خراب است هیدروستات را تعویض کنید.

6.ممکن است برد سطح آب رت بررسی نکند در این صورت برد را تعویض کنید.

ارور OE:

علت ارور:اشکال در تخلیه

1.اگر لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است گره را باز کنید.

2.ممکن است پمپ تخلیه خراب شده است که در این صورت پمپ تخلیه را تعویض کنید.

3.اگر در خلال تخلیه آبگیری انجام میشود که شیر برقی را تعویض کنید.

4.اگر هیدروستات خراب است هیدورستات را تعویض کنید.

ارور UE:

علت ارور:اشکال در تراز بودن :لباس ها در هم پیچیده و در یکطرف درام قرار گرفته اند در این صورت دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید.

ارور LE:

علت ارور:اشکال باز بودن در

1.اگر هنگامیکه در باز است دکمه START/PAUSE فشرده شده است در را ببندید.

2.ممکن است قفل در خراب باشد سوئیچ قفل را تعویض کنید.

3.ممکن است برد قفل در را بررسی نمیکند برد را تعویض کنید.

ارور E2:

علت ارور:اشکال در لبریزر شدن

۱.بدلیل خراب بودن شیربرقی دستگاه عملیات آبگیری را مداوم انجام می دهد راه حل آن تعویض شیربرقی است.

2.اگر هیدروستات خراب باشد هیدروستات را تعویض کنی.

3.پمپ تخلیه کار نمیکند پمپ تخلیه را تعویض کنید.

ارور E4:

علت ارور:نشتی آب 

نشتی آب از درام یا لوله تخلیه وجود دارد و راه حل آن امکان وجود نشتی را بررسی کرده و در صورت نشتی وان یا لوله تخلیه را تعویض کنید.

ارورE5:

علت ارور:اشکال های ولتاژ

1.لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند در این صورت لباسها را مناسب قرار دهید.

2.چک کنید اگر برد نامرغوب است برد را تعویض کنید.

ارور E6:

علت ارور:اشکال اورژانسی

1.ممکن است لباسها در بین لاستیک درو درام گیر افتاده باشند که در این صورت لباسها را به صورت مناسب قرار دهید.

2.اگرموتور خراب است موتور را تعویض کنید.

3.اگر برد نامرغوب است برد را تعویض کنید.

ارور E8:

علت ارور:اشکال در موتور

1.موتور به طور مناسب متصل نیست برای حل آن کانکتور های موتور را بررسی کنید.

2.ممکن است موتور کار نکند در این صورت موتور را تعویض کنید.

ارورE9:

علت ارور:اشکال در هیدروستات

اگر هیدروستات خراب است هیدروستات را تعویض کنید.

ارورH2:

علت ارور:اشکال در مقاومت گرمائی

1.اگر المنت خراب است المنت را تعویض کنید.

2.ممکن است المنت به درستی متصل نباشد در این صورت کانکتورهای المنت را بررسی کنید.

ارور H4:

علت ارور:اشکال در داغ شدن بیش از حد مقاومت گرمائی

1.المنت بدون وجود آب در درام داغ شد است هیدروستات را تعویض کنید.

2.المنت خراب است المنت را تعویض کنید.

 ارور H5:

علت ارور:اشکال در دمای آب 

دمای آب در برنامه پشمی یا ظریف به بیش از ۴۵ درجه رسیده است بای حل این مسئله المنت را تعویض کنید.

ارورH6:

علت ارور:اشکال در المنت 

المنت کار نمیکند (در 15 دقیقه دمای آب 2 درجه بالا نرفته است.) المنت را تعویض کنید.

ارور H8:

علت ارور:اشکال در داغ شدن بیش از حد 

المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است هیدروستات و المنت را تعویض کنید.

ارور L8:

علت ارور:اشکال در ترانزیستور دو قطبی 

برد را خارب است آن را تعویض کنید.

ارور PFE:

علت ارور:اشکال در فیلتر پمپ تخلیه

1.فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است فیلتر پمپ تخلیه را تمیز یا تعویض کنید.

2.ممکن است تخلیه در خلال خشک کن کار نمیکند در این صورت پمپ تخلیه را تعویض کنید.

3.مقدار زیاد پودر استفاده شده است مقدار مناسب پودر استفاده کنید.

4.لوله تخلیه بالاتر از 1 متر از سطح زمین قرار گرفته است لوله تخلیه را در ارتفاع زیر 1 متر قرار دهید.