02122733491

ارور یخچال دوو 660 97/11/10 709 بازدید

 

دوو :

ارور کد 1:

علت ارور:سنسور محیط یخچال

توضیحات:قطع یا اتصال کوتاه سنسور

ارور کد 2:

علت ارور:سنسور محیط یخچال

توضیحات:قطع یا اتصال کوتاه سنسور

ارور کد 4:

علت ارور:سنسور اوپراتور  یخچال

توضیحات:قطع یا اتصال کوتاه سنسور

ارور کد 6:

علت ارور:فن فریزر

توضیحات:خراب بودن فن

ارور کد 7:

علت ارور:سرمایش ضعیف

توضیحات:دمای بالای 5 سنسور اپراتور بعد از 60 دقیقه

ارور کد 9:

علت ارور:هیتر اوپراتور فریزر یا آبریز

توضیحات:خراب بودن هیتر

ارور کد 10:

علت ارور:سنسور محیط بیرون یخچال

توضیحات:قطع یا اتصال کوتاه سنسور

ارور کد 11:

علت ارور:فن کندانسور

توضیحات:خراب بودن فن

ارور کد 12:

علت ارور:دمپر

توضیحات:خراب بودن دمپر

ارور کد 13:

علت ارور:قطعی کمپرسور

توضیحات:قطع بودن کانکتور ,درخت سیم و ... در کمپرسور که نتیجتا به سرمایش ضعیف منتهی خواهد شد.