02122733491

ارور اسنوا 510 و 520 97/11/11 1156 بازدید

ارور اسنوا 510 و 520 

ارور f1

عدم سرد شدن اواپراتور پس از روشن شدن کمپرسور

عیب یابی

خرابی کمپرسور

نشتی گاز

قطعی سیم برق کمپرسور

ارور f2

پایان یافتن زمان دیفراست مجاز

بالا بودن زمان برفک در اواپراتور

ارور f3

خرابی فن یخچال یا فریزر

خرابی فن داخل محصول

قطعی سیم برق فن

شل بودن کانکتورهای مربوطه

ارور f4

خرابی فن کمپرسور

فنکمپرسور را چک نمایید .

قطعی سیم  برق فن

شل بودن کانکتورهای مربوطه

ارور f5

خرابی سنسور یخچال یا فریزر

خرابی سنسور

قطع بودن سیم سنسور

شل بودن کانکتورهای مربوطه

ارور f6

خرابی سنسور اواپراتور

خرابی سنسور

قطع بودن سیم سنسور

شل بودن کانکتورهای مربوطه

ارور f7

خرابی سنسور محیط

خرابی سنسور

قطع پایه های سنسور از روی برد

ارور f8

اشکال در برد یا سیم رایط برد

شل بودن کانکتورهای سیم رابط برد مادر و برد نمایشگر

قطعی در سیم رابطبرد نمایشگر و برد مادر

خرابی برد