02122733491

کد خطا در ماشین ظرفشویی ایندزیت 98/01/19 286 بازدید

ایندزیت   
علت ارور F1 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در صورت نمایش این خطا سنسور ضد سرریز شدن آب مختل شده است.
LED 1:    ON            LED 2:      OFF            LED 3:       OFF              LED 4: OFF
رفع عیب ارور F1 ماشین ظرفشویی ایندزیت: ممکن است مشکل در سیم کشی باشد و یا مدار برد الکترونیک ایراد داشته باشد ، برای حل مشکل با تعمیرکار تماس بگیرید
کدخطای F2  
علت ارور F2 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در این مورد با خرابی در سوپاپ پر کردن آب مواجه هستیم و عملیات آب گیری انجام نمی شود.
LED 1:    OFF            LED 2:      ON             LED 3:       OFF                LED 4: OFF
رفع عیب ارور F2 ماشین ظرفشویی ایندزیت: برای رفع این مشکل سیم کشی بررسی بشه ماشین ظرفشویی را از پریز بکشید و با تعمیرگاه تماس بگیرید.
کدخطای F3  
علت ارور F3 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در این حالت تخلیه آب از ماشین صورت نمی گیرد یا در حین عملیات متوقف می شود.
LED 1:    ON            LED 2:      ON              LED 3:       OFF                LED 4: OFF
رفع عیب ارور F3 ماشین ظرفشویی ایندزیت: ممکن است شی ء ای باعث انسداد لوله های تخلیه آب شده باشد.
کدخطای F4  
علت ارور F4 ماشین ظرفشویی ایندزیت: نمایش این خطا به درجه حرارت آب ارتباط دارد .
LED 1:    OFF           LED 2:      OFF              LED 3:       ON              LED 4: OFF
رفع عیب ارور F4 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در صورت بروز این عیب که ناشی از خرابی ترموستات است، اندازه اهم ترموستات چک شود و ماشین ظرفشویی را از پریز جدا کرده .
کدخطای F6  
علت ارور F6 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در این مورد عملیات آبگیری متوقف می شود زیرا زمان پر کردن آب از دست رفته است.
LED 1:    OFF            LED 2:      ON              LED 3:       ON                LED 4: OFF
رفع عیب F6 ارور ماشین ظرفشویی ایندزیت: برای حل این مشکل باید فشار آب ورودی به ظرفشویی را چک کنید و لوله های آبرسان را بررسی کنید تا مانعی آنها را مسدود نکرده باشد .
کدخطای F7
علت F7 ارور ماشین ظرفشویی ایندزیت: در این مورد توربین آب ماشین ظرفشویی خراب است.
LED 1:    ON            LED 2:      ON              LED 3:       ON                LED 4: OFF
: کدخطای F8
علت ارور F8 ماشین ظرفشویی ایندزیت: وقت دما از دست رفته و به همین علیت این خطا نمایش داده می شود.
LED 1:    OFF           LED 2:      OFF              LED 3:       OFF                LED 4: ON
کدخطای F9
علت ارور F9 ماشین ظرفشویی ایندزیت:در این وضعیت با بروز خطای نرم افزاری روبرو هستیم.
LED 1:    ON            LED 2:      OFF              LED 3:       OFF                LED 4: ON
کدخطای F10
علت ارور F10 ماشین ظرفشویی ایندزیت: با خطای المنت سیستم گرمایشی مواجه هستیم.
LED 1:    OFF           LED 2:      ON              LED 3:       OFF                LED 4: ON
رفع عیب ارور F10 ماشین ظرفشویی ایندزیت: از اینکه درب ماشین ظرفشویی به طور کامل و صحیح بسته باشد اطمینان حاصل کنید.
کدخطای F11  
علت ارور F11 ماشین ظرفشویی ایندزیت: در این مورد پمپ شستشو دچار مشکل شده است.
LED 1:    ON            LED 2:      ON              LED 3:       OFF                LED 4: ON