02122733491

کد خطا در ماشین لباسشویی بکو 98/01/20 263 بازدید

•    کد خطا E1 - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد آب گرم نمی شود برنامه طول می کشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
•    کد خطا E2 - مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود
•    کد خطا E3 - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است
•    کد خطا E4 - این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - ترایاک شیر مدار باز است
•    کد خطا E5 - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد  شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید
•    کد خطا E6 - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود
•    کد خطا E7 - پیغام این ارور مربوط است به ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ آب - مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود
•    کد خطا E8 - اشکال این ارور از طول کشیدن برنامه آبگیری و تخلیه هم زمان آب - علت خرابی مدار برد خرابی ترایاک شیر باز کن و یا ترایاک پمپ
•    کد خطا E9 - پیغام این خطا خرابی مدار برد است که دستگاه کار خود را به پاپان نرسانده و آب داخل دستگاه می باشد
•    کد خطا E10 - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - سوختگی میکروسوئیچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک ترایاک قفل
•    کد خطا E11 - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد
•    کد خطا E17 - مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و طولانی شدن زمان تخلیه عدم تخلیه مناسب
•    کد خطا E18 - علت خطا مربوط است به تمدید شدن زمان چرخش موتور - به خاطر بار نامتعارف دستگاه
ارور ماشین لباسشویی بکو بدون نمایشگر
•    شرح خطا prewash - مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - سنسور دما چک شود ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود –
•    شرح خطا main wash - مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود –
•    شرح خطا prewash = main wash - اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است –
•    شرح خطا Rinse - این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - ترایاک شیر مدار باز است –
•    شرح خطا prewash = Rinse - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید –
•    شرح خطا prewash main wash = Rinse - علت این ارور مربوط به بار و فشار بیش از حد به دستگاه می باشد
•    شرح خطا Main wash = Rinse - علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود –
•    شرح خطا Rinse = Conditioner - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد –