02122733491

کد خطا در ماشین ظرفشویی سامسونگ 98/01/24 296 بازدید

کدهای خطای ماشین ظرفشویی سامسونگ
 
    کد خطای: error code oE
علت بروز خطا: زیاد شدن خطا
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را از منبع برق قطع کنید. اگر آب به پر کردن مخزن ادامه داد، ورودی آب را قطع کنید. اگر با قطع کردن برق پر کردن آب متوقف شد، برد اصلی را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: دریچه ورودی آب و یا برد اصلی برق
    کد خطای: error code 4E
علت بروز خطا: خطای منبع آب، هیچ آبی به مدت 5 دقیقه بعد از شروع به کار شدن ظرفشویی مشاهده نشود.
تعمیر و بررسی: اطمینان حاصل شود دریچه ارسال آب برای ظرفشویی باز باشد. ظرفشویی را از منبع برق جدا و منبع آب را ببندید. شیر پرکننده را قطع کرده و دریچه ورودی آب را بررسی کنید. چنانچه صفحه ورودی مسدود شده باشد، دریچه آب را تعویض نمایید. بررسی شود که سیم های اتصال دریچه ورودی آب متصل باشند و رابط های آزاد محفوظ باشند. اگر دریچه آب وقتی که فعال شد باز نشد، آن را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: دریچه ورودی آب
    کد خطای: error code 4E1
علت بروز خطا: آب وارد شده به ظرفشویی بیشتر از 175 درجه است
تعمیر و بررسی: دمای آب گرم شیر آب را چک کنید. اگر دمای بالای 120 فارنهایت باشد، دمای آب گرم کن را کم کنید. اگر دمای آب زیر 175 درجه باشد دماسنج(سنسور دما) دچار اشکال شده است. ترمیستور را عوض کنید. اگر عیب مجددا اتفاق افتاد برد اصلی را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: ترمیستور یا برد اصلی برق
    کد خطای: error code 5E
علت بروز خطا: ایجاد اشکال در راه آب که با سرعت کافی انجام نمیشود
تعمیر و بررسی: چاهک خروجی آب را از هرگونه مانع تمییز کنید. ظرفشویی از برق خارج شود و موانع را از چاهک خروجی ظرفشویی و پمپ فاضلاب تمییز کنید. اگر شلنگ یا پمپ فاضلاب آسیب دیده باشد آن را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: پمپ فاضلاب یا چاهک فاضلاب
    کد خطای error code 9E
علت بروز خطا:  خطا در کاهش سطح آب
تعمیر و بررسی: تمامی ظروف گود، که ممکن است با آب پر شود را از داخل ماشین ظرفشویی بردارید. مرحله را تکرار کنید. پایه ظرفشویی را اگر هم سطح نیست تنطیم کنید. تمامی سیم های آزاد را در بست برای سنسور سطح آب مجددا متصل کنید. اگر دهنه سیم دچار اشکال شده است، آن را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: سنسور سطح آب یا دهانه سیم
    کد خطای error code bE2
علت بروز خطا: چسبیدن دکمه به پنل کنترل
 
تعمیر و بررسی: تمامی دکمه ها در پنل کنترل را برای آزاد کردن دکمه کلید چسبیده را فشار دهید. اگر کلیدها چسبیده باقی ماند، پنل کنترل باید عوض شود.
قطعات ضروری: پنل کنترل
وقتی که کد خطاها به شما نشان میدهد که کدام بخش از ظرفشویی دچار عیب شده است، در این قسمت اجزای قابل تعویض ظرفشویی سامسونگ است.
    کد خطای: error code HE
علت بروز خطا: مشکل در گرم کننده آب
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را از برق جدا کرده و سیم های گرم کننده بررسی شود. چنانچه گرم کننده آب دچار آسیب شده باشد، تعویض نمایید. اگر گرم کننده در وضعیت در حال کار قرار گرفت، برد اصلی برق را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: گرم کننده یا برد اصلی برق
    کد خطای: error code HE1
علت بروز خطا: ترمیستو (سنسور دما) دمای بالاتر از 176 را آشکار کند
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را از برق قطع کنید. درب ظرفشویی را باز کرده و دمای آب در مخزن را بررسی کنید. اگر آب در حدود 175 درجه باشد، رله گرم کننده در برد اصلی برق در موقعیت بسته چسبیده شده است. برد اصلی PBA را تعویض نمایید. اگر آب کمتر از 175 درجه بود، ترمیستور(سنسور دما) احتمالا دچار مشکل شده است. ترمیسیتور را عوض کنید. اگر اشکال همچنان باقی ماند برد اصلی PBA را عوض کنید.
قطعات ضروری: برد اصلی یا ترمیستور
    کد خطا: چشمک زن”Heavy”
علت بروز خطا: نشتی آب
تعمیر و بررسی: چاهک فاضلاب
قطعات ضروری: چاهک فاضلاب
    کد خطا: چراغ های روشن شده – “Heavy, Delicate, Quick”
علت بروز خطا: اشکال در سنسور دما
اگر چراغ های بالای دکمه های “Heavy, Delicate, Quick” روشن شده باشند، اما چراغ بالای دکمه “نرمال” روشن نباشد، به این معنی است که ظرفشویی شما دچار مشکل سنسور دما شده است.
تعمیر و بررسی: برنامه شروع به کار ظرفشویی خالی را اجرا کنید. اگرچراغ ها هنوز به همان شکل نشان داده شد، نیاز به تعویض قطعه مورد نظر است.
قطعات ضروری: سنسور دما
    کد خطا: چراغ های بالای “Delicate, Quick” روشن شده باشد
 
علت بروز خطا: ظرفشویی فرض میکند که درب باز است
تعمیر و بررسی: در را به درستی ببندید و مشاهده کنید که آیا چراغ ها ناپدید شدند. اگر نه،سوئیچ درب دچار مشکل شده است.
قطعات ضروری: سوئیچ درب
    کد خطا: error code LE
علت بروز خطا: آشکار شدن نشتی آب
تعمیر و بررسی: نشتی آب را در زیر ظرفشویی بررسی کنید. شلنگ، پمپ فاضلاب و محفظه شستشو را بررسی کنید.
قطعات ضروری: شلنگ یا پمپ فاضلاب
    کد خطا: error code OE
علت بروز خطا: زیاد شدن خطا
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را از برق قطع کنید. اگر محفظه شستشو همچنان در حال پر شدن باشد،  ورودی آب را تعویض کنید. اگر پر شدن متوقف شد زمانی که برق را قطع کردیم، برد برق اصلی را تعویض نمایید.
قطعات ضروری: دریچه ورودی آب یا برد اصلی
    کد خطا: error code PE
علت بروز خطا: خطا در نیمه بارگیری
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را قطع کنید.  تمامی سیم های آزاد در صفحه توزیع کننده موتور و میکروسوئیچ را مجددا متصل کنید. اگر دهانه سیم دچار آسیب شده باشد آن را تعویض نمایید. اگر سیم ها آسیب ندیده باشند، موتور توزیع کننده را تعویض نمایید که شامل موتور صفحه توزیع کنند و میکرو سوئیچ است.
قطعات ضروری: موتور توزیع کننده
    کد خطای: error code SE
علت بروز خطا: اشکال در خروجی با سرعت کم
تعمیر و بررسی: تمامی موانع را از چاهک خروجی برداشته، و ظرفشویی را از برق جدا کنید. اگر چاهک خروجی یا پمپ خروجی آسیب دیده باشد اقدام به تعویض آن نمایید.
قطعات ضروری: پمپ خروجی یا چاهک خروجی
    کد خطای : error code tE1
علت بروز خطا: اشکال در ترمیستور(سنسور دما)
تعمیر و بررسی: ظرفشویی را از برق قطع کرده و هر سیمی را که بر روی ترمیستور قرار دارد مجددا وصل نمایید. اگر آسیب دیده باشد آن را تعویض نمایید. اگر دهانه سیم ها درست شدند، ترمیستور را تعویض نمایید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد برد اصلی برق را تعویض نمایید.