02122733491

کد خطا در یخچال بوش 98/02/18 259 بازدید

کد خطای F3  
علت ارور F3 : آخرین دیفراست بیش از حد طولانی شده و با به اتمام رسیدن زمان قطع شده نه از طریق سنسور- معیوبی المنت و ترموفیز
رفع عیب ارور F3 : المنت دیفراست و ترموفیز تعویض گردد.
کد خطای r1  
علت ارور r1  ارور دادن مکرر یخچال
رفع عیب ارور r1 : اندازه گیری کردن مقاومت سنسور محیطی یخچال بوش و تعویض سنسور محیطی یخچال
کد خطای d1   
علت ارور d1 : خطا دادن سنسور دیفراست
رفع عیب ارور d1 : اندازه گیری مقاومت دیفراست- احتمال دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد
کد خطای dr  
علت ارور dr   علت معیوب شدن کلید درب یخچال است
رفع عیب ارور dr : تعویض کلید درب یخچال
کد خطای E01  
علت ارور E01 : معیوب شدن سنسور دمای محفظه یخچال
رفع عیب ارور E01 : سیم یخچال را از پریز برق جدا کنید. سیم هایی که به سنسور دمای یخچال متصل هستند بررسی کنید. سیم ها در گوشه سمت راست یخچال قرار دارد. اگر اتصال سیم ها درست بود، سنسور دمای محفظه یخچال را تعویض کنید.
کد خطای E02  
علت ارور E02 : حسگر دمای محفظه فریزر معیوب است.
رفع عیب ارور E02 : سیم یخچال را از پریز برق جدا کنید و سیم هایی که به سنسور دمای فریزر متصل هستند، دوباره وصل کنید.
رفع عیب ارور یE02 : اگر سیمی مشکل داشت، آن را جایگزین کنید. اگر باز هم درست نشد، سپس حسگر دمای محفظه فریزر را جایگزین کنید. قطعاتی که ممکن است نیاز به تعمیر یا جایگزینی داشته باشند: سنسور دمای محفظه یخچال – سیم های متصل به سنسور دمای فریزر.
کد خطای E03   
علت ارور E03 : سنسور دمای محفظه کشوی یخچال معیوب است.
رفع عیب ارور E03 : ابتدا کشوی یخچال را از محلش خارج نمایید. سپس سیم یخچال بوش را از پریز برق جدا نمایید. سنسور دما در سمت راست یخچال و فریزر یخچال قرار گرفته است. تمامی سیم های متصل به سنسور دمای کشوی یخچال را بررسی نمایید و در صورت شل بودن سیم ها آن ها را به محل اتصال محکم نمایید. اگر سیمی کم بود و یا معیوب بود آن را جایگزین کنید. اگر سیم کشی درست بود، سنسور درجه حرارت کشویی را تعویض نمایید. قطعاتی که ممکن است نیاز به تعمیر یا جایگزینی دارند: سنسور دمای محفظه کشویی دما - سیم سیم های متصل به سنسور دمای کشوی یخچال.
کد خطای E10  
علت ارور E10 : ماژول اصلی کنترل خراب شده است.
رفع عیب ارور E10 : یخچال بوش را به مدت 5 دقیقه از پریز برق جدا نمایید. اگر پس از اتصال یخچال به برق، کد خطای E10 باز می گردد، ماژول اصلی کنترل یخچال بوش را تعویض نمایید. قطعاتی که ممکن است نیاز به تعمیر یا جایگزینی داشته باشند: صفحه اصلی / ماژول کنترل اصلی.