02122733491

کد خطا در ماشین ظرفشویی ال جی 98/03/13 333 بازدید

کد خطای IE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور IE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : ورودی آب دچار مشکل شده است .
رفع عیب ارور IE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t  : لوله های ورودی آب را از نظر پیچ خوردگی احتمالی و انسداد بررسی کنید . پمپ آب را چک کنید .
کد خطای OE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور OE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : در تخلیه آب ماشین ظرفشویی اختلالی ایجاد شده است .
رفع عیب ارور OE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : پمپ تخلیه را بررسی کنید و در صورت نیاز با نمایندگی تماس بگیرید تا خطاهای ماشین ظرفشویی ال جی را برایتان رفع کنند .
کد خطای EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : آب از محلی دارد نشت می کند .
رفع عیب ارور EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : پمپ شستشو را بررسی کنید و محفظه را از نظر محل نشتی چک کنید .
کد خطای FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : آب بیش از حدی در داخل محفظه جمع شده است .
رفع عیب ارور FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : شیر برقی آب ورودی را بررسی نمایید و در صورت نیاز ، برد کنترل الکترونیکی آن را چک کنید .
کد خطای TE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور TE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : اشکال از سنسور دماست .
رفع عیب ارور TE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : ترمیستور را بررسی کنید و در صورت نیاز ، برد کنترل الکترونیکی آن را چک کنید .
کد خطای LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : موتور پمپ شستشو دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : برد کنترل مربوط به موتور شستشو باید بررسی شود .
کد خطای HE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t
علت ارور HE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t : این خطا مربوط به هیتر ماشین ظرفشویی است .
رفع عیب ارور HE ماشین ظرفشویی ال جی مدل dc35t  : برد کنترل الکترونیکی هیتر باید چک شود .
 
کد خطای CE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24
علت ارور CE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24  : مشکل مربوط به عملکرد موتور می شود .
رفع عیب ارور CE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24 : موتور باید باز و بررسی شود .
 
کد خطای LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24
علت ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24  : مشکل مربوط به عملکرد موتور می شود .
رفع عیب ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24 : دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید . ده دقیقه صبر کنید و سپس مجددا برق را وصل و دستگاه را روشن نمایید . در صورت نیاز ، موتور باید باز و بررسی شود .
کد خطای EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24
علت ارور EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24 : دستگاه دچار نشتی شده است .
رفع عیب ارور EI ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24 : یا اجزای مختلف آن درست به هم متصل نشده اند و یا این که دستگاه ماشین ظرفشویی بیش از اندازه از آب پر شده است .
کد خطای FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24
علت ارور FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24  : مشکلی بر سر راه پر شدن ماشین ظرفشویی از آب وجود دارد .
رفع عیب ارور FE ماشین ظرفشویی ال جی مدل de24 : مسیر ورودی آب را از نظر احتمال انسداد احتمالی چک کنید و در صورت نیاز پمپ آب را هم بررسی نمایید .