02122733491

کد خطا در ماشین لباسشویی پاکشوما 98/03/25 293 بازدید

•    کد خطا E10 - اشکال این خطا زمان آبگیری بیش از 7 دقیقه طول کشیده است / هیدروستات چک شود / علت ممکن است شیر آب باز نباشد / شیر برقی خراب است چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد  
•    کد خطا E12 - مشکل این ارور از زیاد بودن مجاز سطح آب است / علت خرابی شیر برقی / پمپ تخلیه خراب شده است / ممکن است خرابی از برد اصلی باشد  
•    کد خطا E21 - این خطا از تخلیه آب بیش از 3 دقیقه طول کشیده /علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد / خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد  
•    کد خطا E30 - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است /امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد / سوختگی میکروسوئیچ درب / خرابی مدار برد الکترونیک  
•    کد خطا E60 - اشکال این ارور از موتور است/ موتور درجا میزند / سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود / سوختگی موتور / خرابی مدار برد دستگاه  
•    کد خطا E61 - مشکل این خطا مربوط است به برد دستگاه / مدار برد قادر به تشخیص دور موتور نیست / سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود / سوختگی موتور / خرابی مدار برد دستگاه  
•    کد خطا E00 - این خطا مشکلی در دستگاه نیست
•    کد خطا E10 - مشکل این خطا از آبگیری بیش از حد می باشد / خرابی از هیدروستات می باشد هیدروسنسور چک شود / خرابی از شیر برقی می باشد مقدار مقاومت شیر برقی چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد  
•    کد خطا E11 - پیغام این خطا ﻣﻘﺪار آب در وﺿﻌﯿﺖ Start/Prewash/Error/Pause  بیش از اندازه مجاز است / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد / ریست شود
•    کد خطا E12 - اشکال این ارور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن آب است / خرابی هیدروستات - خرابی از شیر برقی / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد  
•    کد خطا E20 - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ / خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود / خرابی از مدار برد اصلی  
•    کد خطا E31 - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد / سوختگی میکروسوئیچ درب دستگاه / میکروسوئیچ بررسی شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد  
•    کد خطا E33 - پیغام این ارور مربوط است به ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ آب / مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود  
•    کد خطا E34 - اشکال این خطا از ﻣﺪار ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ آب اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ / خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود  
•    کد خطا E35 - این خطا مربوط است به ﻣﺪار ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ آب اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ / خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود  
•    کد خطا E36 - مشکل این ارور از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻟﻤﻨﺖ می باشد / سوختگی و یا آسیب دیدگی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد  
•    کد خطا E3C - پیغام این خطا ﺧﺮاﺑﯽ اﻟﻤﻨﺖ است / آسیب دیدگی و یا سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود / امکان دارد خرابی از برد باشد  
•    کد خطا E3D - اشکال این خطا ازنرمال نبودن نوسان برق می باشد / ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد  
•    کد خطا E40 - این خطا مربوط است به اﯾﭙﺮوم در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ در دستگاه
•    کد خطا E41 - مشکل این ارور در ﺧﻄﺎي اﯾﭙﺮوم در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ می باشد  
•    کد خطا E62 - پیغام این ارور ﺧﻄﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ می باشد / خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود / خرابی از موتور / امکان دارد خرابی از برد باشد  
•    کد خطا E63 - اشکال این ارور ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر در ﺳﻪ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از 0 شده است / ممکن است خرابی از تاخو باشد / خرابی از مدار برد الکترونیک  
•    کد خطا E70 - ﺳﻮﺋﯿﭻ POWER ﻗﻄﻊﻧﻤﯽﮐﻨﺪ / خرابی از برد می باشد / عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی  
•    کد خطا E80 - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد